Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2018 z wyodrębnieniem ich źródeł:

Lp.Źródło przychoduSuma w PLN
1.Przychody ogółem72.694,59
W tym:
2.Ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/6.000,00
3.Z darowizn ogółem:W tym zbiórki publiczne50.544,04
4.Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: organizacja kursów13.740,00
5.Z innych źródeł /wskazać jakie/:Dochód z 2017 r.2.410.,55

Informacje o poniesionych kosztach w roku 2018

Lp.Przeznaczenie wydatkówSuma w PLN
1.Koszty ogółem68.317,40
W tym:
2.Na realizację celów statutowych57.505,12
3.Na administrację/czynsz, korespondencja itp./10.742,62
4.Na działalność gospodarczą————–
5.Pozostałe koszty / wskazać jakie/:Koszty finansowe69,66

Wynik finansowy za rok 2018 wyniósł 4.377,19 PLN

10. Informacja o osobach zatrudnionych

Liczba zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenia ogółem: w roku 2018 to 11 osób.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

11. Informacje o wynagrodzeniach

Lp.Rodzaj wynagrodzeniaSuma w PLN
a.Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 38.426,81
W tym:
1.wynagrodzenia38.426,81
2.nagrody————–
3.premie————–
4.inne świadczenia /wskazać jakie/————–
b.Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
Członkom Zarządu ogółem17.800,00
W tym:
1.wynagrodzenia17.800,00
2.nagrody—————-
3.premie—————-
4.inne świadczenia /wskazać jakie/—————-

Opracowanie sprawozdania:

Katarzyna Smakosz – Prezes Zarządu Fundacji

Małgorzata Rachel – Wiceprezes Zarządu Fundacji