Statut Fundacji „SZKOŁA BEZ BARIER”
na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1.
 1. Fundacja SZKOŁA BEZ BARIER na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Ewę Holocher z Kancelarii Notarialnej w Krakowie dnia 3 grudnia 1998 Repertorium A nr 10215/98 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Założycielami Fundacji, zwanymi dalej Fundatorami, są: Manfred Walter, Alexander Krawczak, John E. Hansen, Flemming P. Lehm, Maria Orkisz, Urszula Laski.
 3. (skreślony)
 • 2.

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

 • 3.
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Do realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Polski.
 • 4.

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

 • 5.

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Prezydent Miasta Krakowa.

 • 6.

Fundatorzy mają prawo do nadzoru nad statutową działalnością Fundacji poprzez zasiadanie w jej organach.

II. CELE I ZADANIA FUNDACJI

 • 7.

Celem Fundacji jest wspomaganie, tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 • 8.

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. Budowę placówek;
 2. Wyposażanie placówek w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczno-terapeutyczne, które zapewnią jak najwyższy standard edukacji, terapii i opieki;
 3. Dbałość o najwyższy poziom merytoryczny placówek, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów;
 4. Dobór kadry kierowniczej,
 5. Wspieranie inicjatyw na rzecz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
 6. Promocję i organizację wolontariatu na rzecz osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
 7. Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 8. Wspieranie w placówkach sportu dla osób niepełnosprawnych, sportu dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a w szczególności na rzecz sportu Boccia
 • 8a.

Fundacja realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami zgodnymi z prawem

 1. Jako działalność nieodpłatną pożytku publicznego przez:
 2. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w gminie Kraków i okolicy;
 3. Opracowywanie koncepcji, projektów, programów merytorycznych i organizacji nowych placówek;
 4. Wyposażanie placówek w specjalistyczny sprzęt i środki dydaktyczno – terapeutyczne poprzez ich zakup bądź przekazywanie środków finansowych;
 5. Organizację konferencji, spotkań, sesji naukowych, kursów edukacyjno – informacyjnych dla rodziców, nauczycieli, i innych specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi;
 6. Wydawanie publikacji drukowanych, audiowizualnych i elektronicznych poświęconych problematyce edukacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
 7. Inspirowanie i wspieranie inicjatyw i form działania na rzecz edukacji specjalnej oraz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
 8. Prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych bądź na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Gromadzenie środków na działalność Fundacji.
 10. Jako działalność odpłatną pożytku publicznego przez:
 11. Organizację konferencji, spotkań, sesji naukowych, kursów edukacyjno – informacyjnych dla rodziców, nauczycieli, i innych specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi;
 12. Wydawanie publikacji drukowanych, audiowizualnych i elektronicznych poświęconych problematyce edukacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
 13. Prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych bądź na rzecz osób niepełnosprawnych.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 • 9.

Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację oraz środki finansowe zgromadzone w czasie działalności Fundacji.

 • 10.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów;
 2. Subwencji osób prawnych – otrzymanych zarówno z terenu Polski jak iz zagranicy;
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 4. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 5. Dotacji gwarantowanych przez państwo;
 6. Dochodów z lokat bankowych, papierów wartościowych i innych lokat kapitałowych
 7. Środków finansowych pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych
 • 11.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 • 11a.

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 • 11b.

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundatorzy, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz jej Fundatorów, członków organów Fundacji  lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy , członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 • 11c

Nadwyżkę przychodów nad kosztami z odpłatnej działalności, Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację  życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

 • 11d.

Otrzymane środki finansowe pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych Fundacja wykorzystuje wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 • 11e.

Działalność pożytku publicznego Fundacji, podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym;

IV. ORGANA FUNDACJI

 • 12.
 1. Organami Fundacji są:
 2. Rada Fundacji zwana dalej Radą;
 3. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

2.Uchwały organów Fundacji zapadają w głosowaniach jawnych zwykłą większością

głosów przy udziale co najmiej 2/3 członków organów o ile statut nie stanowi inaczej.

 • 13.

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

 • 14.
 1. Rada składa się z 6-9 członków powoływanych na okres 4 lat.

1a. Członków nowej Rady wybierają członkowie Rady ustępującej spośród kandydatów zgłoszonych na ręce jej Przewodniczącego z uwzględnieniem punktu 3.

1b. O powołaniu nowego składu Rady decyduje ustępująca Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

1c. Prawo do zgłaszania kandydatów mają członkowie Rady, Zarządu i Fundatorzy.

1d. W Radzie zasiadają Fundatorzy, o ile wyrażą taką wolę.

 1. (skreślony)
 2. Jedno miejsce w Radzie jest zarezerwowane dla przedstawiciela władz lokalnych.
 3. (skreślony)
 4. W przypadku, gdy liczba członków Rady zmniejszy się w trakcie trwania kadencji poniżej 6 osób członkowie Rady uzupełniają skład do wymaganej statutem ilości członków Rady.

5a. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jej Przewodniczącego bądź z chwilą śmierci członka Rady.

 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje w Radzie społecznie.
 2. Rada może przyznać członkom Rady zwrot kosztów poniesionych przez nich w związku z działalnością na rzecz Fundacji.
 • 14a.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 • 14b.

Członkowie Rady Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 14c.

Członkowie Zarządu Fundacji nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • 15.
 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, 1 lub 2 wiceprzewodniczących i sekretarza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 2. Przy równej ilości głosów Przewodniczący Rady ma głos rozstrzygający.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu bez prawa głosu.
 • 16.

Do kompetencji Rady należy:

 1. Określanie kierunku i sposobów realizacji celów Fundacji;
 2. Zatwierdzanie długoterminowych i rocznych planów działalności Fundacji uchwalonych przez Zarząd;
 3. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;
 4. Kontrola i ocena merytorycznej i finansowej działalności Zarządu;
 5. Powoływanie Prezesa i zatwierdzanie pozostałych członków Zarządu;
 6. Podejmowanie uchwał dotyczących nagradzania i wynagradzania członków Zarządu;
 7. Uchwalanie wewnętrznych dokumentów regulujących działalność Fundacji, w tym regulaminu Rady.
 • 16a.

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 • 17.
 1. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej, niż raz do roku.
 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek minimum 3 członków Rady lub 3 członków Zarządu.
 3. Bez odbycia posiedzenia Rady mogą być podjęte uchwały, jeżeli 2/3 członków Rady odda na piśmie głos za uchwałą
 • 18.
 1. Zarząd składa się z 4-6 członków powoływanych na okres 3 lat.
 2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 3. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji na wniosek Prezesa Zarządu w obecności co najmniej 2/3 członków Rady..
 4. Zarząd wybiera 1 lub 2 wiceprezesów i sekretarza Zarządu spośród swoich członków.
 5. Członkostwo w Zarządzie wygasa z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Przewodniczącego Rady bądź z chwilą śmierci członka Zarządu.
 6. W przypadku odwołania, rezygnacji bądź śmierci Prezesa wygasa również członkostwo w Zarządzie pozostałych członków Zarządu.
 • 19.

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji.

 • 20.
 1. Zarząd w szczególności:
 2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz;
 3. Zarządza majątkiem Fundacji;
 4. Sporządza roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedkłada Radzie do zatwierdzenia w formie uchwały;
 5. Opracowuje długoterminowe i roczne plany działalności Fundacji;
 6. Prowadzi bieżącą działalność Fundacji.
 7. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważnieni są Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający wspólnie z jednym z pozostałych członków Zarządu.
 • 21.
 1. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 2. Przy równej ilości głosów Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający.
 • 22.
 1. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie, jednak Rada może podjąć uchwałę o nagradzaniu lub wynagradzaniu członków Zarządu.
 2. Zarząd może zatrudnić pracowników.
 • 23.

Podczas tej samej kadencji nie można równocześnie być członkiem Rady i Zarządu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 24.
 1. Zmiany statutu może dokonać Rada uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 2. Zmiany nie mogą dotyczyć celów Fundacji.
 • 25.

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją uchwałą Rady podjętą w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

 • 26.
 1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada uchwałą w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji w formie uchwały.
 3. O tym, komu zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji decyduje Rada uchwałą w głosowaniu jawnym kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
 4. Rada powierza likwidację Fundacji ostatniemu Zarządowi lub powołuje innego likwidatora określając sposób podejmowania przez niego czynności prawnych w imieniu likwidowanej Fundacji.
 • .27

Statut sporządzony jest w języku polskim i niemieckim. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości obowiązującym jest tekst polski.