Misja fundacji

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla  dzieci  i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.

Cele fundacji

Wyposażanie placówek w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczno-terapeutyczne, które zapewnią jak najwyższy standard edukacji, terapii i opieki osób niepełnosprawnych;

Propagowanie nowych metod pracy z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami;

Wyrównywanie szans niepełnosprawnych dzieci i młodzież, zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Organizacja kursów, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli szkół specjalnych podnoszących kompetencje;

Dbałość o najwyższy poziom merytoryczny placówek, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, seminariów;

Działalność na rzecz wymiany doświadczeń i współpracy międzynarodowej w zakresie kształcenia i działań na rzecz niepełnosprawnych uczniów;

Wspieranie inicjatyw i form działania na rzecz edukacji specjalnej oraz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin;

Prowadzenie i wspieranie działalności artystycznej i sportowej osób niepełnosprawnych bądź na rzecz osób niepełnosprawnych;

Prowadzanie działań projektowych;

Wydawanie publikacji drukowanych, audiowizualnych i elektronicznych poświęconych problematyce edukacji i terapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;