REGULAMIN SZKOLEŃ

Poniższy regulamin dotyczy szkoleń, kursów, webinariów oraz wszelkich spotkań online oraz na żywo, zarówno płatnych jak i bezpłatnych, organizowanych przez Fundację Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, zwaną dalej Organizatorem.

 SPOSÓB ZAPISU

 1. Wstępny Zapis na szkolenie następuje poprzez przesłanie zgłoszenia przez formularz elektroniczny. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z ostatecznym zapisem na szkolenie. 
 2. Prośba o wystawienie rachunku zgłaszana jest w formularzu elektronicznym. Stworzenie dokumentu jest możliwe tylko po uzupełnieniu danych w formularzu niezbędnych do jego wystawienia.
 3. W przypadku zarówno szkoleń stacjonarnych jak i online szczegółowe informacje odnośnie czasu, miejsca oraz programu (lub ewentualne materiały szkoleniowe) wysyłane są do uczestników mailowo przed szkoleniem.

OPŁATA SZKOLENIOWA

 1. Udział w kursie, szkoleniu, webinarze jest płatny.
 2. Wpłaty za szkolenie należy dokonać przelewem w wyznaczonym terminie, zgodnie z harmonogramem wpłat lub poprzez płatności online na stronie internetowej Organizatora.
 3. Uczestnik uiszcza opłatę szkoleniową do 7 dni od zgłoszenia poprzez formularz elektroniczny.
 4. Brak dokonania opłaty w przewidzianym terminie oznacza skreślenie osoby z listy uczestników.
 5. Numer konta, na który należy dokonać wpłaty to:  70124044321111001061124715.
 6. W tytule przelewu należy podać tytuł szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
 7. W przypadku szkoleń stacjonarnych otwartych opłata szkoleniowa obejmuje koszt udziału w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale oraz poczęstunek w przerwach kawowych.
 8. Organizator nie pokrywa kosztu dojazdu oraz zakwaterowania.

 REZYGNACJA

 1. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować pisemnie drogą mailową na adres kursy@szkolabezbarier.org
 2. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 14 dni przed wydarzeniem, wniesiona opłata szkoleniowa nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze szkolenia na mniej niż 30 dni jednak powyżej dwóch tygodni od daty szkolenia, organizator zwraca 50% wniesionej wpłaty.
 3. Uczestnik może odstąpić swoje miejsce na liście uczestników innej osobie, pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora co najmniej 5 dni przed szkoleniem.
 4. Osoba, która z jakichkolwiek przyczyn nie weźmie udziału w szkoleniu, pomimo wniesionych opłat, nie otrzyma materiałów szkoleniowych jak i zaświadczenia o udziale w szkoleniu.

ODWOŁANIE SZKOLENIA LUB ZMIANA WARUNKÓW REALIZACJI SZKOLENIA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania szkolenia, zmiany jego terminu, zmiany formy szkolenia na wersję online, zmiany osoby prowadzącej.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Uczestnik otrzyma całość wpłaconej opłaty szkoleniowej w terminie 7 dni roboczych.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca szkolenia w przypadku wystąpienia niezależnych od siebie okoliczności. O zmianie miejsca szkolenia Organizator poinformuje niezwłocznie Uczestników drogą mailową lub telefoniczną.
 4. W przypadku zmiany terminu szkolenia Uczestnik, który dokonał wpłaty ma możliwość przeniesienia wpłaconych środków na udział w innym szkoleniu znajdującym się w ofercie Organizatora, pod warunkiem dostępności miejsc.

PRAWO AUTORSKIE

 1. Prezentowane w trakcie szkolenia materiały jak również materiały szkoleniowe przekazywane uczestnikom objęte są prawem własności intelektualnej.
 2. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej. Otrzymane materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. 
 3. Podczas szkoleń zabrania się używania urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej zgody Prowadzącego.
 4. Podczas szkoleń online zabrania się nagrywania ekranu bądź dźwięku bez wyraźnej zgody prowadzącego.
 5. Szkolenia online są nagrywane przez prowadzącego do celów własnych zgodnych ze statutem fundacji.
 6. Nagrania ze szkoleń nie są udostępniane ani uczestnikom ani odpłatnie bez uczestnictwa w szkoleniu, chyba że prowadzący postanowi inaczej. 
 7. Naruszenie praw własności intelektualnej będzie miało skutki prawne.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Materiały filmowe oraz zdjęcia wykonane podczas szkoleń mogą być wykorzystywane w materiałach poza szkoleniowych, promocyjnych oraz na fanpage’u Organizatora i stronie internetowej Organizatora oraz innych podmiotów, którzy publikują je w dobrej wierze. 
 2. Zaakceptowanie powyższego regulaminu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

SPOSÓB KONTAKTU / INFORMACJE DODATKOWE

 1. Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń można uzyskać u Organizatora drogą mailową kursy@szkolabezbarier.org, telefonicznie u koordynatora szkoleń pod numerem:  501 486 378.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych – RODO, dostępną na stronie internetowej www.szkolabezbarier.org
 3. Zgłoszenie uczestnictwa/zapis na szkolenie jest równoznaczny ze zgodą na warunki niniejszego regulaminu.