1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2017 z wyodrębnieniem ich źródeł:
Lp.Źródło przychoduSuma w PLN
1.Przychody ogółem84.958,53
W tym: 
2.Ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/59 962,03
3.Z darowizn ogółem:W tym zbiórki publiczne  
4.Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: organizacja kursów  24 996,03
5.Z innych źródeł /wskazać jakie/:Odsetki bankowe ——–

Informacje o poniesionych kosztach w roku 2017

Lp.Przeznaczenie wydatkówSuma w PLN
1.Koszty ogółem  82.547,98
W tym:  
2.Na realizację celów statutowych  66.769,37
3.Na administrację/czynsz, korespondencja itp./  15.757,93
4.Na działalność gospodarczą ————–
5.Pozostałe koszty / wskazać jakie/:Koszty finansowe20,68

Wynik finansowy za rok 2017 wyniósł 2.410,55  PLN

  1. Informacja o osobach zatrudnionych

Fundacja zatrudnia osoby jedynie na umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Liczba zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenia ogółem: w roku 2017 to 12 osób.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

  1. Informacje o wynagrodzeniach
Lp.Rodzaj wynagrodzeniaSuma w PLN
a.Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń                           8.120,00
W tym:
1.wynagrodzenia34 200,00
2.nagrody————–
3.premie————–
4.inne świadczenia /wskazać jakie/————–
b.Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
 Członkom Zarządu ogółem21 720,00
W tym:
1.wynagrodzenia 
2.nagrody—————-
3.premie—————-
4.inne świadczenia /wskazać jakie/—————-

Opracowanie sprawozdania

Prezes Zarządu Fundacji – Katarzyna Smakosz

Wiceprezes Zarządu Fundacji – Małgorzata Rachel