„…Boccia jest dyscypliną dla każdego, ale największą popularność zdobyła wśród osób z niepełnosprawnością. Boccia angażuje zarówno ciało, jak i umysł działając terapeutycznie.

Jest doskonałym sposobem na integrację osób niepełnosprawnych fizycznie z osobami pełnosprawnymi: w klubach sportowych, organizacjach pozarządowych, szkołach, centrach rehabilitacji, a nawet w domach. Jest dyscypliną o wielu aspektach: jest to sport z elementami rywalizacji, narzędzie terapeutyczne, gra integracyjna idealna do podejmowania inicjatyw obywatelskich. Jest pierwszą dyscypliną sportową, w której na równych zasadach mogą rywalizować o medale osoby z ciężką niepełnosprawnością.Boccia jest grą nie wymagającą skomplikowanego sprzętu.

W skład zestawu bil do gry wchodzi sześć bil czerwonych, sześć bil niebieskich, oraz jedna bila biała – zwana Jackiem (Jack Ball). Podczas oficjalnych zawodów Bocci, bile te muszą spełniać określone kryteria wagowe, objętościowe i techniczne. Są także specjalne urządzenia pomiarowe: cyrkiel, miara, szczelinomierz; tablica wyników, zegar, pojemnik na stracone bile, czerwono-niebieski sygnalizator kształtem przypominający rakietkę używaną w tenisie stołowym oraz odpowiednio przygotowane boisko.

Grać można na każdej dostępnej powierzchni, na piasku, trawnikach, dywanie. Jednak w przypadku oficjalnych zawodów, powierzchnia boiska powinna być płaska, gładka, jak na przykład parkiet w sali gimnastycznej. Wymiary boiska to 12,5 metra długości, na 6 metrów szerokości.

Wyróżnia się rozgrywki indywidualne, w parach oraz drużynowe. We wszystkich trzech rodzajach mogą uczestniczyć
zawodnicy obu płci, bez względu na wiek. W zależności od rodzaju rozgrywki zawodnikom może przysługiwać pomoc tak zwanego sportowego asystenta. Mecze składają się z odpowiedniej liczby rund (z limitem czasowym). W przypadku gdy mecz miałaby zakończyć się remisem, rozgrywana jest dodatkowa runda….” (www.polskaboccia.pl)

Klub Boccia Kraków to uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie – działa w ramach Fundacji – Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami w Krakowie.

Zawodnicy mówią o sobie :

„Boccią zainteresowaliśmy się w 2012 roku. Posiadamy sprzęt do gry: komplety piłek, rynny, tablice punktową i sprzęt pomiarowy, przenośne, pełnowymiarowe boisko wyklejone na plandece. Na korytarzu szkolnym mamy stałe boisko. Przeważają zawodnicy z dysfunkcjami MPD, dystrofiami mięśniowymi. Trenujemy 1-2 razy w tygodniu. Mamy 4 sklasyfikowanych zawodników. W lutym 2014 graliśmy mecze pokazowe w zaprzyjaźnionej szkole podczas
międzyszkolnych rozgrywek w bocce, w ramach Olimpiad Specjalnych. Podczas Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w maju 2014 roku prezentowaliśmy boccię na Rynku Głównym w Krakowie. Były to rozgrywki między naszymi zawodnikami, gdyż oprócz nas nikt w Krakowie nie gra w boccię (tak nam się wydaje). Jesienią tego samego roku prezentowaliśmy boccię podczas Jesiennego Pikniku niedaleko Krakowa. Zorganizowaliśmy wewnętrzne zawody dla uczniów naszej szkoły. Do tej pory zaangażowane są trzy osoby kadry szkoleniowej. Zamierzamy zorganizować zawody zewnętrzne w naszej szkole.”

Rok 2015 to powstanie nieformalnego Klubu Boccia Kraków oraz dalsze treningi a także pierwszy wyjazd na Turniej eliminacyjny do Pucharu Polski w Pucku. Większość sfinansowana z środków Fundacji.

Rok 2016 to dalsza współpraca merytoryczna z Związkiem Stowarzyszeń “POLSKA FEDERACJA BOCCI NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – uzyskanie przez  dwóch zawodników tytułu zawodnika kwalifikowanego.
Imprezy, w których udział brała udział grupa Boccia Kraków:

  • Maj – Turniej Eliminacyjny do Pucharu Polski w Konopiskach. Badanie klasyfikacyjne,
  • Wrzesień – Turniej Eliminacyjny do Pucharu Polski w Kielcach,
    Współpraca ze studentami Terapii Zajęciowej; udział w treningach bocci zawodników, uczyli się sędziować, asystować, przygotowując się do pomocy w przeprowadzeniu turnieju bocci.
  • Listopad – Dobczycka Cup 2016 – Międzyszkolny Integracyjny Turniej Bocci w ZSS nr 11, Uczestnicy – Praska, Waganowice. Pomoc studentów Terapii Zajęciowej z AWF Kraków,
  • Grudzień – Konopiska Cup 2016 – Międzynarodowy Turniej Bocci w Konopiskach,
  • Turniej wewnętrzny w ZSS nr 11 oraz wyjazd do Konopisk na Zawody regionalne.

Większość działań fundacji na rzecz rozwoju grupy Boccia Kraków realizowana była wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych nr11 w Krakowie.

Rok 2017

W kwietniu Fundacja pozyskała od darczyńcy, darowiznę celową na wspieranie dyscypliny sportowej BOCCIA która pozwoliła na pokrycie większości kosztów zwiążanych z już dość rozwiniętą infrastrukturą.

25–28 maja odbył się I Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Bocci w Konopiskach. W Konopiskach zawodnicy otrzymali  licencje zawodnicze a opiekunowie instruktorskie.

 15-19 maja  zawodnicy trenujący Boccię wzięli udział w obozie sportowym w Wiśle – organizowanym przez mistrza polski Damiana Iskrzyckiego. Udział w obozie finansowany był przez PFRON.

 We wrześniu – złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta Krakow, celem pozyskania funduszy na zorganizowanie zawodów integracyjnych Bocci. Otrzymaliśmy środki w wysokości 3.800 na nasz turniej. Całkowity koszt zawodów wyniósł 4800,00 różnicę finansową pokryła fundacja ze środków własnych.

W październiku – dwóch zawodników zagrało na Turnieju w Zamościu – wyjazd sfinansowany z pozyskanych środków na powyższy cel.

W listopadzie – studenci AWF na treningach naszych zawodników  przygotowywali  się do udziału w zawodach jako asystenci zawodników i sędziowie.

24 listopada zorganizowaliśmy II Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych Kraków 2017  dla:

10 zawodników kategorii BC3,

16 zawodników indywidualnych,

16 drużyn 2 osobowych z opiekunami

Turniej zorganizowany we współpracy z dr J. Sobiecką i studentami AWF Kraków (50 osób) – z kierunku Terapia Zajęciowa. Odbył się on  w Hali Orzeł na Piaskach Wielkich.

Była to realizacja zadania publicznego, ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta Krakowa. W sumie w imprezie wzięło udział 140 osób w tym 67 zawodników.

W grudniu rozegraliśmyIntegracyjny Turniej Bocci w Konopiskach

Rok 2018

26 marzec 2018 r. złożenie wniosku, 16 kwietnia 2018 r. przystąpienie do Polskiego Związku Bocci.

Nowi Instruktorzy: Aneta Jędrychowska, Renata Pisarek, Janusz Zawada i Dominik Piekarski.

Organizacja i koordynacja III Integracyjnego Turnieju Bocci 05.11-14.12.2018 w Hali Sportowej Orzeł w Krakowie. Zaproszono zawodników z innych ośrodków w Polsce trenujących boccię. W imprezie wzięło udział 150 osób, w tym 64 zawodników.

Zadanie o wartości 7450.00 zł, z czego 1450.oo zł stanowił wkład własny Fundacji Szkoła bez Barier, a 6000.oo zł z Urzędu Miasta Krakowa.

Rok 2019

Organizacja IV Integracyjnego Turnieju Bocci Osób Niepełnosprawnych – Kraków 2019 w dniach 04.11-16.12.2019

Wydarzenie realizowane przy współudziale wolontariuszy – studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zorganizowaliśmy na Hali Sportowej Orzeł. Zaprosiliśmy zawodników z innych ośrodków w Polsce trenujących Boccię. Integracyjny Turniej Bocci Osób Niepełnosprawnych cieszył się dużym zainteresowaniem i spełnił założone cele. Brało w nich udział 51 zawodników grających w różnych kategoriach sportowych, w zależności od stopnia niepełnosprawności oraz ich opiekunowie. Wraz z sędziami, asystentami zawodników i organizatorami zawody objęły działaniem grupę 85 osób.

Projekt z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego – Wyrównywanie szans – treningi sportu Boccia realizowanym w dn. 1.04.2019- 28.06.2019

Zapewniliśmy możliwość uprawiania sportu Boccia przez osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, umożliwiające im samodzielną aktywność sportową oraz aktywne spędzanie wolnego czasu. W trakcie realizacji treningów każdy uczestnik miał możliwość odbycia 12 treningów z profesjonalnymi trenerami sportu Boccia, a także z asystentem dla osób wymagających takiego wsparcia zgodnie z zasadami dyscypliny. Treningi trwały 3 godziny każdy, ze względu na mniejszą dynamikę spowodowaną ograniczeniami fizycznymi i intelektualnymi. Jeden z zawodników osiągnął kwalifikację zawodniczą Polskiego Związku Bocci, która pozwoli mu na udział w ogólnopolskich zawodach i rywalizację z profesjonalnymi zawodnikami. Przygotowanie jakie zdobyli wszyscy uczestnicy na pewno przybliży ich do takiej samej kwalifikacji.

Zrealizowane działania:

przygotowanie materiałów promocyjnych grupy treningowej

zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia treningów

przeprowadzenie 12 treningów sportu Boccia po 3 godziny każdy (z czego 1 godzina pracy trenerów była wkładem własnym

Rok 2020

Przebiegał pod znakiem epidemii i związanych z nią obostrzeń co skutecznie uniemożliwiło spotkania bezpośrednie, treningi oraz co najważniejsze zawody i turnieje.