Sprawozdanie za rok 2018

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Szkoła bez Barier

za rok 2018

1. Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 ze zm./

– Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

2. Dane o Fundacji:

Nazwa: Fundacja SZKOŁA BEZ BARIER na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami,

Siedziba, adres: al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków;

Adres do korespondencji: ul. Dobczycka 20, 30 – 620 Kraków;

Adres e – mail: fundacja.kursy@gmail.com

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 6 sierpnia 2001,

Nr KRS: 0000033153; Nr Regon : 357156665;

Nr NIP: 679-26-24-839;

 1. Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

Prezes Zarządu – Katarzyna Smakosz

Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Rachel

Wiceprezes Zarządu – Jacek Woźniak

Sekretarz Zarządu – Anna Myśliwiec

Członek Zarządu – Anna Zawada

Członek Zarządu – Julia Babiuch – Rzeszótko

4. Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest wspomaganie, tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. (§7 statutu)

5. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. budowę placówek;

 2. wyposażanie placówek w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczno- terapeutyczne, które zapewnią jak najwyższy standard edukacji, terapii i opieki;

 3. dbałość o najwyższy poziom merytoryczny placówek, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów;

 4. dobór kadry kierowniczej;

 5. wspieranie inicjatyw na rzecz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;

 6. promocję i organizację wolontariatu na rzecz osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;

 7. pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  i osób;

 8. wspieranie w placówkach sportu dla osób niepełnosprawnych, sportu dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a w szczególności na rzecz sportu Boccia

W roku 2018 Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez prowadzenie trzech cyklicznych projektów dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin:

I. Grupa wsparcia „Mamo odpocznij! Zadbaj o siebie! ”

Prowadzenie raz w miesiącu, pięciogodzinnych zajęć psychologicznych dla mam posiadających niepełnosprawne dorosłe dziecko. W grupie na stałe bierze udział 15 matek i 15 osób niepełnosprawnych . W wieku 43- 77 matki, 18 – 53 osoby niepełnosprawne.

Celem warsztatów jest przekazywania wiedzy terapeutycznej na temat szczególnej sytuacji w jakiej znajdują się mamy dziecka niepełnosprawnego. Tematyka warsztatowa dotyczyła następujących zagadnień:

 • poprawa jakości życia, poprzez odkrywanie na nowo talentów,
 • rozwój i poszukiwanie rozwiązań na nurtujące problemy,
 • przeciwdziałanie wypaleniu w prywatnych obszarach życia,
 • zwiększanie poziomu kompetencji psychowychowawczych matek,
  dbałość o własne zdrowie i kondycję fizyczną,
 • podejmowanie rozmów na trudne tematy dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem;

Mamy korzystały każdorazowo z indywidualnego masażu, uczestniczyły w grupowym tańcu terapeutycznym, poznawały techniki relaksacji. Uczestniczyły w wyjściu do gabinetu fryzjersko-kosmetycznego.

Odbyło się 10 spotkań, w których brało udział 15 mam.

Równolegle terapeuci zajęciowi i pedagodzy specjalni prowadzili specjalistyczne zajęcia praca z książką, klub filmowy, zajęcia kulinarne/ oraz zapewniali opiekę przybyłej z mamami grupie osób z niepełnosprawnościami. Formy pracy dostosowano do możliwości rozwojowych oraz ruchowych uczestników. Z udzielanego wsparcia korzystały także osoby niemówiące użytkownicy komunikacji alternatywnej.

Zajęcia miały na celu zapewnienie opieki osobom niezdolnym do samodzielnego pozostawania bez niej oraz były formą kreatywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego.

W grupie uczestników realizowane są cele wychowawcze:
– kształtowanie empatii i wrażliwości
– eliminowanie negatywnych zachowań
– rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności
– ukazywanie właściwych postaw społecznych
– doskonalenie koncentracji.

II. Centrum Opieki Wyręczającej dla Przewlekle i Nieuleczalnie Chorych Dzieci

3 grudnia 2018 r. Zarząd Fundacji zawarł umowę z Małopolskim Hospicjum dla Dzieci w Krakowie, o świadczenie usług specjalistycznych tj. „prowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych przez pedagogów specjalnych dla podopiecznych przebywających na turnusach w ramach COW dla przewlekle i nieuleczalnie chorych dzieci w Krakowie”.

W tym samym roku odbył się pierwszy turnus w ramach zamówienia. Celem turnusów jest wyręczenie rodziców w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem do 24 r. życia, dodatkowo świadczone są wysokospecjalistyczne usługi dentystyczne, przeprowadzane w narkozie;

Turnusy obsługuje 6 pedagogów specjalnych.

III. Integracyjne Warsztaty Muzykoterapii i Myśli Pozytywnej „RAZEM” oraz zespół Dobczycka Band

Dobczycka Band to grupa wsparcia, warsztaty muzykoterapeutyczne oraz koncertujący zespół muzyczny. Zespół Dobczycka Band istnieje od kilkunastu lat i występował na wielu scenach muzycznych oraz teatralnych.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych z poważną niepełnosprawnością. Wspierany jest przez muzyków lokalnej sceny krakowskiej.

Celem warsztatów jest wspólne poszukiwanie siły i mądrości koniecznych do bardziej szczęśliwego życia, mimo poważnych ograniczeń.

Zajęcia odbywają się dwa raz w miesiącu (w szczególnych okolicznościach 1 raz lub 3 razy w miesiącu. Grupę na co dzień prowadzi dwóch terapeutów – wysokiej klasy specjalistów. Uczestnikami grupy jest niepełnosprawna młodzież w wieku 23 – 36 lat, trzon grupy stanowi 7 osób. Odbyło się 10 spotkań w okresie od stycznia do czerwca 2018r.

III. Wspieranie grupy sportowej „Fundacja Szkoła bez Barier – Boccia Kraków”.

26 marzec 2018 r. złożenie wniosku, 16 kwietnia 2018 r. przystąpienie do Polskiego Związku Bocci.

Instruktorzy: Aneta Jędrychowska, Renata Pisarek, Janusz Zawada i Dominik Piekarski.

Organizacja i koordynacja III Integracyjnego Turnieju Bocci 05.11-14.12.2018 Hala Sportowa Orzeł. Zaproszono zawodników z innych ośrodków w Polsce trenujących boccię. W imprezie wzięło udział 150 osób, w tym 64 zawodników.

Zadanie o wartości 7450.00 zł, z czego 1450.oo zł stanowił wkład własny Fundacji Szkoła bez Barier, a 6000.oo zł Urzędu Miasta Krakowa.

 
IMPREZY DOROCZNE

II. Współorganizowanie z Fundacją L’Arche Charytatywnego Balu – „Krakowski Bal Na Nowy Rok 2018”. Impreza miała miejsce 3 lutego 2019r. w Pałacu Wielopolskich, obecnie Urząd Miasta w Krakowie. Gośćmi balu byli również rodzice niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Przychód z balu 29.000 zł, poniesione koszty 12.000 zł

Pozyskane środki przeznaczane są w całości na działalność statutową obydwu fundacji.

KURSY I SZKOLENIA

08.12.2018

Terapia karmienia dziecka z wieloraką niepełnosprawnością. Przeszkolono 16 osób, w tym 4 nauczycieli z ZSS nr 11 w Krakowie.

PONADTO
I. Zamknięcie realizacji zadania „Wózek dla Piotra” tj.:

 • rozliczenie się z zebranej kwoty,

 • opłacenie części i podzespołów do wykonania wózka

 • wypłata wynagrodzenia dla autora projektu i wykonawcy wózka.

Całkowity koszt wykonania wózka przekroczył kwotę środków zgromadzonych na wyżej wymienione zadanie. Część pracy na rzecz, w tym wykonanie poduszek, siedziska itp.

zostało wykonana w formie dodatkowego wolontariatu bez pobierania wynagrodzenia.

II. Przeszkolenie dwóch członków Zarządu w ramach podnoszenia kompetencji

14 –16 grudnia 2018r. Bukowina Tatrzańska Zarządzanie Organizacją Pozarządową Współpraca z Mediami, Modele Pozyskiwania Środków przez OPP.


VI. 6. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: xxxxxxx

7. Opis działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

8. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2018 z wyodrębnieniem ich źródeł:

Lp.

Źródło przychodu

Suma w PLN

1.

Przychody ogółem

72.694,59

W tym:

2.

Ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/

6.000,00

3.

Z darowizn ogółem:

W tym zbiórki publiczne

50.544,04

4.

Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: organizacja kursów

13.740,00

5.

Z innych źródeł /wskazać jakie/:

Dochód z 2017 r.

2.410.,55

Informacje o poniesionych kosztach w roku 2018

 

Lp. Przeznaczenie wydatków

Suma w PLN

1. Koszty ogółem

68.317,40

W tym:
2. Na realizację celów statutowych

57.505,12

3. Na administrację/czynsz, korespondencja itp./

10.742,62

4. Na działalność gospodarczą

————–

5. Pozostałe koszty / wskazać jakie/:

Koszty finansowe

69,66

Wynik finansowy za rok 2018 wyniósł 4.377,19 PLN

10. Informacja o osobach zatrudnionych

Liczba zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenia ogółem: w roku 2018 to 11 osób.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

11. Informacje o wynagrodzeniach

Lp.

Rodzaj wynagrodzenia

Suma w PLN

a.

Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń 38.426,81

W tym:

1.

wynagrodzenia

38.426,81

2.

nagrody

————–

3.

premie

————–

4.

inne świadczenia /wskazać jakie/

————–

b.

Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:

Członkom Zarządu ogółem

17.800,00

W tym:

1.

wynagrodzenia

17.800,00

2.

nagrody

—————-

3.

premie

—————-

4.

inne świadczenia /wskazać jakie/

—————-

12. Informacja o udzielonych pożyczkach

Fundacja nie udziela pożyczek

13. Informacje o posiadanym majątku

Stan środków

 • na koncie w PEKAO S.A. na dzień 31.12.2018 – 6.659,43 PLN

 • w kasie na dzień 31.12.2018 – 170,63 PLN

14. Informacja o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych

Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe oraz samorządowe.

15. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych

Fundacja na dzień 31.12. 2018 r. posiadała następujące zobowiązania:

– z tytułu składek ZUS 1635,58 PLN

– z tytułu PIT – 4 784,40 PLN

 • – wobec dostawców 45,49 PLN

– wobec pracowników 0 PLN

Fundacja zatrudnia osoby jedynie na umowy o dzieło i umowy zlecenia.

16. Informacje o kontrolach i ich wynikach

W Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

W załączeniu:

W roku 2018 Zarząd Fundacji podjął jedną uchwałę:

 • nr 1/2018 z dnia 15.06.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Opracowanie sprawozdania

Katarzyna Smakosz Małgorzata Rachel

Prezes Zarządu Fundacji Wiceprezes Zarządu Fundacji

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.