Sprawozdanie za rok 2017

Sprawozdanie Zarządu Fundacji  Szkoła bez Barier

za rok 2017

 

 

 1. Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203 ze zm./

– Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

 1. Dane o Fundacji:

Nazwa: Fundacja SZKOŁA BEZ BARIER na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze     Sprzężonymi Niepełnosprawnościami,

Siedziba, adres: al. Dygasińskiego 25, 30-820 Kraków;

Adres do korespondencji: ul. Dobczycka 20, 30 – 620 Kraków;

Adres e – mail: fundacja.kursy@gmail.com

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 6 sierpnia 2001,

Nr KRS: 0000033153;                                                Nr Regon : 357156665;

Nr NIP: 679-26-24-839;

 

 1. Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

Prezes Zarządu – Katarzyna Smakosz

Wiceprezes Zarządu – Małgorzata Rachel

Wiceprezes Zarządu – Jacek Woźniak

Sekretarz Zarządu – Anna Myśliwiec

Członek Zarządu – Anna Zawada

Członek Zarządu – Julia Babiuch – Rzeszótko

 

 

 

 1. Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest wspomaganie, tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. (§7 statutu)

 

 1. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

 1. budowę placówek;
 2. wyposażanie placówek w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczno- terapeutyczne, które zapewnią jak najwyższy standard edukacji, terapii i opieki;
 3. dbałość o najwyższy poziom merytoryczny placówek, w szczególności poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, seminariów;
 4. dobór kadry kierowniczej;
 5. wspieranie inicjatyw na rzecz rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
 6. promocję i organizację wolontariatu na rzecz osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami;
 7. pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych oraz wyrównywanie szans tych rodzin
  i osób;
 8. wspieranie w placówkach sportu dla osób niepełnosprawnych, sportu dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, a w szczególności na rzecz sportu Boccia

 

 

W roku 2017  Fundacja realizowała swoje cele statutowe poprzez prowadzenie trzech cyklicznych projektów dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin:

 1. Grupa wsparcia „Mamo odpocznij! Zadbaj o siebie! ” – Jubileusz dziesięciolecia grupy.

Prowadzenie  raz w miesiącu, czterogodzinnych zajęć psychologicznych dla mam posiadających niepełnosprawne dorosłe dziecko. W grupie na stałe bierze udział 15 matek i 11 osób niepełnosprawnych . W wieku 42- 76 matki, 18 – 52 osoby niepełnosprawne.

Celem warsztatów jest przekazywania wiedzy terapeutycznej na temat szczególnej sytuacji
w jakiej znajdują się mamy dziecka niepełnosprawnego. Tematyka warsztatowa dotyczyła następujących zagadnień:
Moja Historia- zapis zdarzeń kluczowych w życiu rodziny wraz z niepełnosprawnym dzieckiem.
Zdrowe rodzeństwo  w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem – blaski i cienie.
Gdzie Ci mężczyźni ? – obraz męża i brata w rodzinie.
Rola związku małżeńskiego w wychowaniu dzieci i satysfakcjonującym życiu kobiety.

Przygotowywanie mam do trudnej decyzji o rozstaniu z dzieckiem w przypadku niemożności sprawowania nad nim dalszej opieki.

Formy pracy: terapeutyczna praca grupowa, relaksacja z baśniami i muzyką, taniec terapeutyczny- choreoterapia, warsztaty plastyczne, masaż indywidualny, dobór diety- przeciwdziałanie otyłości.

Odbyło się 10 spotkań, w których brało udział 20 mam.

 

Równolegle terapeuci zajęciowi i pedagodzy specjalni prowadzili specjalistyczne zajęcia praca z książką, klub filmowy, zajęcia kulinarne/ oraz zapewniali opiekę przybyłej z mamami grupie osób z niepełnosprawnościami. Formy pracy dostosowano do możliwości rozwojowych oraz ruchowych uczestników. Z udzielanego wsparcia korzystały także osoby niemówiące użytkownicy komunikacji alternatywnej.

Zajęcia miały na celu zapewnienie opieki osobom niezdolnym do samodzielnego pozostawania bez niej oraz były formą kreatywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego.W grupie uczestników realizowane  są cele wychowawcze:
– kształtowanie empatii i wrażliwości
– eliminowanie negatywnych zachowań
– rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności
– ukazywanie właściwych postaw społecznych
– doskonalenie koncentracji.
Dla trzech dorosłych niepełnosprawnych osób są to jedyne cykliczne spotkania społeczne.

W zajęciach brało udział 12 osób z niepełnosprawnościami.
W 2017. Do grupy dołączyła jedna uczestniczka wraz ze swoim synem.

Zarząd Fundacji podjął negocjacje z grupą krakowskich przedszkoli niepublicznych Teraz My celem podążania za potrzebami ( analiza ankiet) matek , by powołać nową grupę dla mam z małym dzieckiem niepełnosprawnym. Prawdopodobnie od września 2018 zostanie powołana grupa współfinansowana przez Przedszkole  Teraz My.

II. Integracyjne Warsztaty Muzykoterapii i Myśli Pozytywnej „RAZEM” oraz zespół Dobczycka Band

Dobczycka Band to grupa wsparcia, warsztaty muzykoterapeutyczne oraz koncertujący zespół muzyczny. Zespół Dobczycka Band istnieje od kilkunastu lat i występował na wielu scenach muzycznych oraz teatralnych.

Projekt skierowany jest do młodzieży i dorosłych z poważną niepełnosprawnością. Wspierany jest przez muzyków lokalnej sceny krakowskiej.

Celem warsztatów jest wspólne poszukiwanie siły i mądrości koniecznych do bardziej szczęśliwego życia, mimo poważnych ograniczeń.
Zajęcia odbywają się dwa raz w miesiącu ( w szczególnych okolicznościach 1 raz lub 3 razy w miesiącu. Grupę na co dzień prowadzi dwóch terapeutów – wysokiej klasy specjalistów. Uczestnikami grupy jest niepełnosprawna młodzież w wieku  23 – 35 lat, trzon grupy stanowi 7 osób.

III. Wspieranie grupy sportowej „Fundacja Szkoła bez Barier – Boccia Kraków”.
W kwietniu Fundacja pozyskała od darczyńcy, darowiznę celową na wspieranie dyscypliny sportowej BOCCIA.

25–28 maja odbył się I Turniej Eliminacyjny do Mistrzostw Polski w Bocci w Konopiskach. W Konopiskach niepełnosprawni zawodnicy otrzymali  licencje zawodnicze i instruktorskie.

 15-19 maja  zawodnicy trenujący Boccię wzięli udział w obozie sportowym w Wiśle –organizowanym przez mistrza polski Damiana Iskrzyckiego. Udział w obozie finansowany był przez PFRON.

 We wrześniu – złożyliśmy wniosek do Urzędu Miasta Krakow, celem pozyskania funduszy na zorganizowanie zawodów integracyjnych Bocci. Otrzymaliśmy środki w wysokości 3.800 na nasz turniej. Całkowity koszt zawodów wyniósł 4800,00 różnicę finansową pokryła fundacja ze środków własnych.

W październiku – dwóch zawodników grało na Turnieju w Zamościu – wyjazd sfinansowany z pozyskanych środków na powyższy cel.

W listopadzie – studenci AWF na treningach naszych zawodników  przygotowywali  się do udziału w zawodach jako asystenci zawodników i sędziowie.
24 listopada zorganizowaliśmy II Integracyjny Turniej Osób Niepełnosprawnych Kraków 2017  dla:

10 zawodników BC3,
16 zawodników indywidualnych,
16 drużyn 2 osobowych z opiekunami

Turniej zorganizowany we współpracy z dr J. Sobiecką i studentami AWF Kraków (50 osób) – z kierunku Terapia Zajęciowa. Odbył się on  w Hali Orzeł na Piaskach Wielkich.
Była to realizacja zadania publicznego, ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta Krakowa. W sumie w imprezie wzięło udział 140 osób w tym 67 zawodników.

W grudniu rozegraliśmyIntegracyjny Turniej Bocci w Konopiskach

IMPREZY DOROCZNE
I. Zorganizowanie Charytatywnego Balu Andrzejkowego w zabytkowych piwnicach przy Parafii św. Józefa w Krakowie. Gośćmi balu byli pracownicy, sympatycy i przyjaciele Fundacji Szkoła bez Barier oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie.
Bal zgromadził ponad sto osób w tym grupa kwestujących dzieci w strojach krakowskich.

II. Współorganizowanie z Fundacją L’Arche Charytatywnego Balu – „Krakowski Bal Na Nowy Rok 2017”. Impreza miała miejsce 28 stycznia 2017r.  w Pałacu Wielopolskich, obecnie Urząd Miasta w Krakowie. Gośćmi balu byli również  rodzice niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
Pozyskane środki przeznaczane są na działalność statutową obydwu fundacji.
KURSY I SZKOLENIA
11-12.03 2017

 Rozbieżność oczekiwań- współpraca z rodziną dziecka niepełnosprawnego. – przeszkolono 19 osób
18.03 2017
Terapia karmienia dziecka z wieloraką niepełnosprawnością. Przeszkolono 10 osób w tym 3 nauczycieli ze szkoły.
Dodatkowo Fundacja była współorganizatorem projektu  „Dzień przesłania- wypowiedzi i twórczość osób niemówiących”
PONADTO
I. Zarząd fundacji prowadził twarde negocjacje z projektantem, wykonawcą i pod wykonawcą specjalistycznego wózka rehabilitacyjnego. Fundacja użyczyła subkonto na zbiórkę środków na działanie celowe pod nazwą wózek „Podparcie dla Piotra”. Po zebraniu środków stan zdrowia beneficjenta znacząco się pogorszył. Niezbędne było przeprojektowanie oraz stworzenie nowego zamysłu w sprawie wózka. Ważne było ustalenie szczegółowego terminu wykonywania poszczególnych etapów prac.
II. W 2017 roku zakończone zostały działania redakcyjne nad przygotowaniem książki Gill Brearly „Jak możemy to zmienć?”  do druku. Poradnik dla dojrzewających nastoletnich osób niepełnosprawnych został wydany.

 

 1. 6. Zdarzenia prawne o skutkach finansowych: xxxxxxx
 2. Opis działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 1. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2017 z wyodrębnieniem ich źródeł:
Lp. Źródło przychodu Suma w PLN
1. Przychody ogółem 84.958,53
W tym:  
2. Ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/ 59 962,03
3. Z darowizn ogółem:

W tym zbiórki publiczne

 

 

4. Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: organizacja kursów

 

 

24 996,03

5. Z innych źródeł /wskazać jakie/:

Odsetki bankowe

 

——–

Informacje o poniesionych kosztach w roku 2017

 

Lp. Przeznaczenie wydatków Suma w PLN
1. Koszty ogółem

 

 

82.547,98

W tym:    
2. Na realizację celów statutowych

 

 

66.769,37

3. Na administrację/czynsz, korespondencja itp./

 

 

15.757,93

4. Na działalność gospodarczą

 

————–
5. Pozostałe koszty / wskazać jakie/:

Koszty finansowe

20,68

 

Wynik finansowy za rok 2017 wyniósł 2.410,55  PLN

 

 1. Informacja o osobach zatrudnionych

Fundacja zatrudnia osoby jedynie na umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Liczba zatrudnionych na umowy o dzieło i zlecenia ogółem: w roku 2017 to 12 osób.

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

 1. Informacje o wynagrodzeniach
Lp. Rodzaj wynagrodzenia Suma w PLN
a. Łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń                               8.120,00
W tym:
1. wynagrodzenia 34 200,00
2. nagrody ————–
3. premie ————–
4. inne świadczenia /wskazać jakie/ ————–
b. Wysokość rocznych wynagrodzeń ogółem wypłaconych:
  Członkom Zarządu ogółem 21 720,00
W tym:
1. wynagrodzenia  
2. nagrody —————-
3. premie —————-
4. inne świadczenia /wskazać jakie/ —————-

 

 1. Informacja o udzielonych pożyczkach

Fundacja nie udziela pożyczek

 1. Informacje o posiadanym majątku

Stan konta w PEKAO S.A.

 • koncie głównym 31.12.2017 – 838,72    PLN
 • subkonto 12.2017 –           00,00      PLN

 

 

 1. Informacja o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych

Fundacja nie prowadziła żadnej działalności zleconej przez podmioty państwowe oraz samorządowe.

 1. Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych

Fundacja na dzień 31.12. 2017 r. posiadała następujące zobowiązania:

– z tytułu składek ZUS              1.204,89 PLN

– z tytułu PIT – 4                        619,40 PLN

 • – wobec dostawców                  2.350,67 PLN

– wobec pracowników              685,00 PLN

 1. Informacje o kontrolach i ich wynikach

W Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.

 

W załączeniu:

W roku 2017 Zarząd Fundacji  podjął  uchwałę:

 • nr 1/2017 z dn.  16.01.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
 • nr 2/2017 z dn. 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

 

 

Opracowanie sprawozdania

Katarzyna Smakosz                                                                Małgorzata Rachel

Prezes Zarządu Fundacji                                             Wiceprezes Zarządu Fundacji

 

Misją naszej fundacji jest wszechstronna pomoc, tworzenie i wspomaganie warunków rozwoju w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym dla dzieci i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin.